medzera

uvodny obrazok

medzera

Úradné oznamy


Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

 • komplexná informácia - Link na stránku Ministerstva vnútra SR
 • 19.9.2018 - Zoznamy registrovaných kandidátov pre voľby do OZ a pre voľby starostu /*.pdf; 500 kB
 • 28.8.2018 - Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie /*.pdf; 132 kb
 • 28.8.2018 - Elektronická adresa na Doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií: obecnyurad@trencianskatepla.sk
 • 16.8.2018 - Zverejnenie počtu obyvateľov obce /*.pdf; 125 kB
 • 16.8.2018 - Určenie počtu poslancov a volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 (výpis z Uznesenia OcZ 58/2018) /*.pdf; 275 kB
 • 12.7.2018 - Informácia pre voliča /*.pdf; 79,1 kB


Oznámenie 767 MG Market

Oznámenie /*.pdf; 324 kB; Výkres /*.pdf; 239 kB


Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

/*.pdf; 298 kB


VZN schválené obecným zastupiteľstvom 5.9.2018

VZN č. 1/2018 a Dodatok č. 2 k VZN 5/2016 - LINK


Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

5. septembra 2018 o 17.00 v zasadačke obecného úradu /*.pdf; 387 kB


Oznámenie o začatí ÚK - FTTC/B_KBV_TENA_Trenčianska Teplá - doplnenie telekomunikačného zariadenia MSAN na existujúcu MTS + NN prípojka

/*.pdf; 951,6 kB


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK "SO 02 MK Dobrá LEONI" - časť SO 02.4 Plynovod; SO 02.5 NN rozvody; časť SO 02.6 Verejné osvetlenie; časť SO 02.7 Dažďová kanalizácia

/*.pdf; 419 kB


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK SO 03 MK s otočom Trenčianska Teplá smer Trenčianske Teplice, IBV 2" časť SO 03.3 Kanalizácia

/*.pdf; 257 kB


Rozpočtový harmonogram Obce Trenčianska Teplá na rok 2019

/*.pdf; 88 kB

Referát ekonomiky a účtovníctva vyzýva všetky subjekty rozpočtového procesu na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek na predpísanom formulári do 15. septembra 2018. Predpísaný formulár je k dispozícii na referáte ekonomiky a účtovníctva, kde vám poskytnú aj odbornú a metodickú pomoc.
Formulár žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce je k dispozícii na sekretariáte. Poskytovanie dotácií je upravené VZN 2/2010.


Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2016 Obce Trenčianska Teplá o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Trenčianska Teplá

/*.pdf; 32,13 kB


Návrh VZN č. 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

/*.pdf; 35,11 kB


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/*.pdf; 166 kB


Cyklotrasa - Trenčín - Tr. Teplá - Nemšová - ozn. o ÚK

/*.pdf; 236 kB


Rekonštrukcia RD s. č. 235 - SP

/*.pdf; 291 kB


Vodovodná prípojka, ul. Dubovecká - SP

/*.pdf;312 kB


Cyklotrasa - oznámenie o začatí ÚK

/*.pdf;235 kB


Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej, ktoré sa uskutoční

dňa 18. júla 2018 (v stredu) o 17,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Trenčianskej Teplej

Program:

 1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 2. Určenie počtu volebných obvodov, počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu obce
 3. Komunitný plán sociálnych služieb obce Trenčianska Teplá 2018-2020 - schválenie
 4. Informácia o stavebných prácach naviac, ktoré vzniki pri realizácií investičných akcií ul. Braneckého, most Teplická, komunikácia Príles
 5. Návrh záverov z rokovana
 6. Záver

V Trenčianskej Teplej, 12.7.2018 Ing. Milan Berec, starosta obce, v. r.

vyvesené 13.7.2017

/.pdf 229kb


Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia pre voliča

12.7.2018 /.pdf/79kB


TN, N.Dubnica zakab. VNV 1068, VNK - rozhodnutie o prerušení SK

/.pdf/266kB


Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 Obce Trenčianska Teplá o poskytovaní sociálnych služieb na území obce

/.pdf/218,11/KB/


Vodovodná prípojka, ul. Dubovecká - oznámenie o SK

/.pdf/262,70/KB/


TN N. Dubnica, zakab. VNV 1068, VNK - oznámenie o SK

/.pdf/240,21/KB/


Preložka ver. vodovodu, Dobrá - územné rozhodnutie

/.pdf/202,12/KB/


Pozvánka OZ 20.06.2018

/.pdf/45,47/KB/


Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Trenčianska Teplá

/.pdf/648,13/KB/


Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2016

/.pdf/217,58/KB/


Oznam - Očkovanie psov

/.pdf/77,62/KB/


Návrh plánu kontr činnosti HK na II. polrok 2018

/.pdf/227,53/KB/


Prerušenie distribúcie el. energie 14.6.2018

/.pdf/828,11/KB/


Prerušenie distribúcie el. energie 1.6.2018

/.pdf/699,14/KB/


Jozef Uherko - stavebné povolenie

/.pdf/200,21/KB/


Návrh zámeru

/.pdf/796,40/KB/


Preložka ver. vodovodu DN 100 vetva "E-1" - oznámenie o začatí ÚK

/.pdf/213,40/KB/


Verejná vyhláška - územné rozhodnutie pre Orange

/.pdf/676,76/KB/


Pozvánka OZ 16.5.2018

/.pdf/199,14/KB/


Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN obce Trenčianska Teplá

/.pdf/772,34/KB/


Združenie urbárnikov - palivové drevo

/.pdf/22,82/KB/


Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad

/.pdf/152,52/KB/


Plánované prerušenie distribúcie elektriny – 9. 5. 2018

/.pdf/148,78/KB/


Zlepšenie vyučovacích podmienok - ZŠ Tr. Teplá - revitalizácia WC

Návrh zmluvy o dielo /doc; 88KB/

Výkaz výmer /xls; 62KB/

Žiadosť o predloženie cenovej ponuky /pdf; 251KB/


SO 02 MK Dobrá LEONI

Návrh zmluvy o dielo /doc; 92KB/

SO 02.4 Plynovod výkaz výmer /xls; 64KB/

Žiadosť o predloženie cenovej ponuky /pdf; 248KB/


Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania -
Odkanalizovanie I.etapa - Príles

/.pdf/108,08/KB/


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 2.mája - Príles

/.pdf/94,70/KB/


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 2.mája - Trenčianska Teplá

/.pdf/78,40/KB/


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 2.mája - Dobrá

/.pdf/84,21/KB/


Žiadosť o predloženie cenovej ponuky

/.pdf/246,43/KB/


TN N. Dubnica, zakab. VNV 1068, VNK - územné rozhodnutie

/.pdf/416,22/KB/


Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva

/.pdf/197,00/KB/


Podchod Dobrá - kolaudačné rozhodnutie

/.pdf/295,09/KB/


TN, N.Dubnica, VNK, zakab. - oznámenie o pokračovaní UK

/.pdf/272,57KB/


Záverečný účet obce za rok 2017

/.pdf/1,2MB/


Hodnotiaca správa 2017

/.pdf/2,1MB/


Dodatok č. 1 k VZN č. 2-2017 - Financovanie škôl

/.pdf/98,18KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/.pdf/39,35KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/.pdf/40,35KB/


Podchod Dobrá, preložka STL plynovod - kolaudačné rozhodnutie

/.pdf/276,7KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/.pdf/52,63KB/


Oznámenie o vstupe na pozemok - SPP

/.pdf/37,72KB/


Príles - prerušenie elektriny

/.pdf/83,83KB/


Oznámenie o vstupe na pozemok

/.pdf/657,7KB/


Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej

/.pdf/192,6KB/


Žiadosť o predloženie cenovej ponuky

/.pdf/180,33KB/


Výkaz výmer

/.pdf/207,59KB/


Návrh zmluvy o dielo

/.pdf/249KB/


Oznámenie o realizácii projektu Náučný chodník – MALÝ BÁDATEĽ, financovaný z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom environmentálneho grantového programu s názvom „Zelené oči“.

/.pdf/286KB/


Infomácia o začatí správneho konania na výrub drevín - LEONI Slovakia spol. s r.o.

/.pdf/155KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín - Jana Meravá

/.pdf/156KB/


ZSD, a.s., Rozhodnutie o prerušení konania - predĺženie lehoty

/.pdf/301,24KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania

/.pdf/232KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania

/.pdf/229KB/


Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

/.pdf/1.98MB/


Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018

/.doc/288KB/

Odpočítavanie stavov vodomerov a plynomerov - 14. až 30. novembra 2017

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.  a  Slovenský a plynárenský priemysel v spolupráci so Slovenskou poštou oznamujú, že v dňoch od 14. do 30. novembra 2017 bude vykonávané odpočítavanie stavov vodomerov (počas pracovných dní v čase od 8:00 do 14:00 hodiny) a plynomerov (denne aj počas víkendov v čase od 12:00 do 16:00 hodiny).

Žiadame spoluobčanov, aby umožnili zamestnancom týchto spoločností prístup k vodomerom a plynomerom a zároveň zabránili voľnému pohybu svojich psov a tým ohrozeniu zamestnancov.

Zamestnanci majú pracovný odev s logom TVK a Slovenskej pošty a na požiadanie sa Vám preukážu aj preukazom zamestnanca.


VZN č. 2/2017 Obce Trenčianska Teplá o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na deti a žiakov škôl a školských zariadení so sídlom na území Obce Trenč. Teplá - Návrh

/pdf; 228,38 KB/


Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 Obce Trenčianska Teplá o organizácii, príspevkoch a zabezpečení výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v pôsobnosti Obce Trenč. Teplá - Návrh

/pdf; 205,37 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 166,76 KB/


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude dňa 8. novembra v čase od 8:30 hod. do 13:30 hod. bez dodávky elektrickej energie ulica – M. R. Štefánika od čísla 2 po číslo 21, ďalej čísla 24 až 26 a čísla 29 a 34.


Voľby do zastupiteľstva TSK, Voľby do orgánov TSK - konané dňa 4. novembra 2017 Obec Trenčianska Teplá

/pdf; 400,41 KB/


Stavebné povolenie

/pdf; 334,26 KB/


Stavebný úrad v Trenčianskej Teplej oznamuje:

V dňoch 2. a 3. novembra 2017 bude Stavebný úrad v Trenčianskej Teplej zatvorený.

Dňom 31. októbra 2017 začnú stavebné práce na líniovej stavbe "SO 02 MK Dobrá LEONI Okružná jednosmerná komunikácia, IBV2", ktorá pozostáva zo stavebných objektov:

SO 02.2 Vodovod

SO 02.3 Kanalizácia.

Stavba sa uskutoční na pozemkoch par. KN C č. 517/1, 1970, 1971, 516/1 (KN E č. 532/1) v k. ú. Dobrá.

Výkopové práce začnú od cesty I. triedy I/61 smerom k poľnej ceste za záhradami rodinných domov smerom k LEONI.


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 162,43 KB/


Zber drevného odpadu

/pdf; 396,51 KB/

Ekologické a úsporné zhodnocovanie drevného odpadu

/pdf; 975,84 KB/


Rozhodnutie "Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania"

/pdf; 306,5 KB/


Zoznam zaregistrovaných kandidátov - Voľby TSK

/pdf; 1,79 MB/


Odstavenie dodávky pitnej vody

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. oznamujú, že bude odstavená dodávka pitnej vody z dôvodu odstraňovania poruchy na verejnom vodovode, zajtra 5. októbra 2017, v čase od 8:00 do 13:00 hodiny v miestnej časti Dobrá.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené pojazdnou cisternou, umiestnenou v tejto lokalite.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na bezplatnom telefónnom čísle: 0800 115 495.


Návrh Územného plánu mesta Nemšová

/pdf; 1,75 MB/


Rozhodnutie

/pdf; 342,92 KB/


Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej - 28. septembra 2017

/pdf; 358,09 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 165,85 KB/


Oznámenie o začatí územného konania

/pdf; 268,88 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 163,45 KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania

/pdf; 295,27 KB/


Rozhodnutie

/pdf; 405,66 KB/


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 Obce Trenčianska Teplá o organizácii miestneho referenda - Návrh

/pdf; 510,98 KB/


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje,

že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy,

budú dňa 20. septembra 2017 v čase od 12:30 hod. do 14:00 hod. bez dodávky elektrickej energie ulice:

Andreja Hlinku: celá ulica

Štefana Straku: celá ulica

Teplická: č. 1-4

M. R. Štefánika: celá ulica

Žilinská: č. 55, 56. 


Oznam

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom,

že z dôvodu „plánovaného prerušenia distribúcie elektriny“

bude dňa 20. septembra 2017 v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod.

Obecný úrad v Trenčianskej Teplej zatvorený.


Veľkoobjemové kontajnery

Obecný úrad Trenčianska Teplá „Referát odpadového hospodárstva“ oznamuje občanom,

že v dňoch 11. až 13. septembra budú v obci rozmiestnené „Veľkoobjemové kontajnery“ – nasledovne:


v pondelok – 11. septembra 
na ulici:  Hviezdoslava, Podjavorinskej a Teplickej,

v utorok – 12. septembra na ulici:  Mayerova, Partizánska a Revolučná

a v stredu 13. septembra na ulici:  M. R. Štefánika, Revolučná a v Prílese.


Verejná vyhláška

/pdf; 1,26 MB/

/pdf; 2,71 MB/


Rozpočtový harmonogram Obce Trenčianska Teplá na rok 2018

/pdf; 262,08 KB/


Rozhodnutie

/pdf; 505,72 KB/


Oznámenie

/pdf; 228,88 KB/


Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej

/pdf; 37,69 KB/


Voľby do orgánov samosprávnych krajov

/pdf; 127,67 KB/


Zber nebezpečných odpadov

/pdf; 134,37 KB/


Harmonogram zberu drobného stavebného odpadu

19. júla 2017

02., 16., 30. augusta 2017

13., 27. septembra 2017

11., 25. októbra 2017

08., 22. novembra 2017

06., 20. decembra 2017


Rozhodnutie - Príles

/pdf; 5,64 MB/


Rozhodnutie - Braneckého

/pdf; 5,27 MB/


Stavebné povolenie

/pdf; 341,25 KB/


Rozhodnutie

/pdf; 392,91 KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania - Braneckého

/pdf; 324,06 KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania - Teplická

/pdf; 332,3 KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania - Príles

/pdf; 326,09 KB/


Oznam - Materská škola Trenčianska Teplá

/pdf; 34,14 KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania

/pdf; 413,24 KB/


Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

/pdf; 163,57 KB/


Stavebné povolenie

/pdf; 283,79 KB/


Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej

/pdf; 408,05 KB/


Rozhodnutie - Most ponad potok Teplička

/pdf; 293,99 KB/


Pozvánka na Obecné zatupiteľstvo v Trenčianskej Teplej

/pdf; 349,19 KB/


Návrh - VZN č. 1/2017

/pdf; 411,45 KB/


Návrh - Zásady odmeňovania

/pdf; 395,07 KB/


Stavebný úrad Trenčianska Teplá

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom, že Stavebný úrad v Trenčianskej Teplej bude       v dňoch 12. až 16. júna 2017 a 21. až 23. júna 2017 zatvorený.


Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 - Návrh

/pdf; 139,25 KB/


Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 - Návrh

/pdf; 205,42 KB/


Obecná knižnica Trenčianska Teplá

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude dňa 21. júna 2017 zatvorená.


Plán kontrolnej činnosti HK na II polrok 2017 - Návrh

/pdf; 299,07 KB/


Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

/pdf; 256,41 KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania, Č.:SU-6583/762/2017MG


Oznámenie o začatí stavebného konania

/pdf; 262,87 KB/


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej dňa 18. mája 2017

/pdf; 372,59 KB/


Obecná knižnica Trenčianska Teplá

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude v dňoch 17. až 26. mája 2017 zatvorená.


Oznámenie o začatí územného konania

/pdf; 225,55 KB/

Príloha: Situácia osadenia stavby

/pdf; 2,86 MB/


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, akciová spoločnosť oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 16. mája 2017 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. bez dodávky elektrickej energie ulice:

Cukrovarská č.: 1 až 3, 19, 20;

P. O. Hviezdoslava č.: 4, 5, 7, 9 až 15, 17 až 29, 32 až 41;

M. Rázusa č.: 10 - 23, 25 až 28, 30 až 33;

Š. Straku č.: 14 až 16, 20 až 23, 25, 35;

Športovcov č.: 1 až 3;

M. R. Štefánika č.: 31 až 33;

Železničná č.: 3 až 8.


Očkovanie psov proti besnote

/pdf; 87,71 KB/


Verejná vyhláška

/pdf; 4,43 MB/


Veľkoobjemové kontajnery na jarné upratovanie obce

Pondelok 24. 4. 2017: M. Rázusa, Dubovecká, Revolučná


Utorok 25. 4. 2017: P. O. Hviezdoslava, Ľ. Podjavorinskej, Teplická


Streda 26. 4. 2017: Mayerova, Revolučná, miestna časť Dobrá


Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

/pdf; link/


Z m e n a
vývozu komunálneho odpadu

Z dôvodu veľkonočných sviatkov sa vývoz komunálneho odpadu v párny týždeň

uskutoční v piatok 21. 4. 2017.

Žiadame občanov,
aby si na uvedený termín pripravili zberné nádoby na vývoz
a navzájom sa na zmenu vývozu upozornili.


Výzva na predkladanie ponúk - Zberný dvor

/pdf; 241,67 KB/


Výberové konanie - samostatný referent stavebného úradu

/pdf; 247,5 KB/


Stavebné povolenie

/pdf; 340,81 KB/


Veľkoobjemové kontajnery na jarné upratovanie obce

Pondelok 3. 4. 2017:  A. Hlinku, Školská, Podhájska

Utorok 4. 4. 2017:  SNP, Športovcov, m. č. Dobrá

Streda 5. 4. 2017:  P. O. Hviezdoslava, Revolučná, Príles


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 06.04.2017 v čase od 8:00 do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. v P r í l e s e - čísla domov: 1, 2, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 603, 610, 612, 642, 658, 1480, 1552 a 1553.


Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

/pdf; 324,87 KB/


Verejná vyhláška - Rozhodnutie

/pdf; 395,83 KB/


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, akciová spoločnosť oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 30. marca 2017 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. bez dodávky eletrickej energie miestna časť Dobrá a to čísla domov: 1100, 1101 a 1101/ZA.


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 165,34 KB/


Verejná vyhláška

/pdf; 1,45 MB/


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej dňa 16. marca 2017

/pdf; 368,21 KB/


Zber nebezpečných odpadov

/pdf; 133,68 KB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude dňa 13. marca 2017 zatvorená.


Stavebné povolenie

/pdf; 324,37 KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania

/pdf; 326,61 KB/


Verejná vyhláška

/pdf; 208,67 KB/


Verejná vyhláška

/pdf; 232,72 KB/


Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavby

/pdf; 281,23 KB/


Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

/pdf; 537,2 KB/


Hodnotiaca správa k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2016

/pdf; 1,06 MB/


Dôvodová správa k záverečnému účtu za rok 2016

/pdf; 161,99 KB/


Usmernenie

/pdf; 132,51 KB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude v dňoch 24. februára, 3. a 8. marca 2017 zatvorená.


Oznámenie o začatí stavebného konania - Verejná vyhláška

/pdf; 1,84 MB/


Výberové konanie na pozíciu ekonóm-účtovník pre MŠ

/pdf; 183,76 KB/


Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

/pdf; 440,71 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 164,21 KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania

/pdf; 291,38 KB/


Verejná vyhláška

/pdf; 255,9 KB/


Oznámenie o výrube drevín

Stískala


Oznámenie o začatí konania o odatočnom povolení stavby, kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Novosad


Oznámenie o výrube drevín

Šulík

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, akciová spoločnosť oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 3. februára 2017 v čase od 7:30 hod. do 12:30 hod. bez dodávky eletrickej energie miestna časť Dobrá a to čísla domov: 1176 až 1180, 1188, 1190 a 1351.


Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

/pdf; 339,96 KB/


O z n a m

Obec Trenčianska Teplá "Referát odpadového hospodárstva" oznamuje občanom bývajúcim v miestnej časti Dobrá nad spoločnosťou Leoni, ktorým nebolo možné 5. januára 2017 z technických príčin vyviesť komunálny odpad, aby si ďalší vyprodukovaný komunálny odpad ukladali do vriec a v najbližšom možnom termíne im bude vyvezený odpadovou spoločnosťou.

Zároveň žiadame občanov, aby nechali plné zberné nádoby a vrecia nepretržite na ulici, prísptupné zamestnancom na vývoz.

Ďakujeme za pochopenie.


Harmonogram zberu Drobného stabevného odpadu na rok 2017

/pdf; 102,25 KB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude v dňoch 9. až 13. januára 2017 zatvorená.
Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností

/pdf; 131,53 KB/


Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej - 15. december 2016

/pdf; 346,85 KB/


VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Návrh

/pdf; 538,41 KB/


Rozhodnutie o umiestnení stavby

/pdf; 5,29 MB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude v dňoch 16., 23., 27. a 30. decembra 2016 zatvorená.


 Návrh Rozpočtu 2017-2019

/pdf; 1,03 MB/


Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej - 24. november 2016

/pdf; 630,88 KB/


Oznam - Komunálny odpad

Obecný úrad Trenčianska Teplá "Referát odpadového hospodárstva" oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu vo štvrtok 17. novembra 2016 sa uskutoční v nezmenenom harmonograme.


Oznam - povinnosť registrácie a identifikácie chovu koňovitých zvierat

/pdf; 585,51 KB/


Oznámenie

/pdf; 574,9 KB/


Oznámenie o výrube drevín

/pdf; 1,00 MB/


Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 - Návrh

/pdf; 236,12 KB/


Oznámenie

/pdf; 1,18 MB/


Oznámenie - Výrub brehového porastu na hydroenergetickom kanály

/pdf; 323,41 KB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude v dňoch 21., 24. a 28. októbra 2016 zatvorená.


Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

"Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín"

/pdf; 25,02 MB/


Rozhodnutie o umiestnení stavby

/pdf; 3,04 MB/


Oznámenie

/pdf; 506,29 KB/


Veľkoobjemové kontajnery na jesenné upratovanie obce

Obecný úrad Trenčianska Teplá "Referát odpadového hospodárstva" oznamuje občanom, že v obci budú umiestnené z dôvodu jesenného upratovania veľkoobjemové kontajnery - nasledovne:

Dňa 19. septembra 2016 na uliciach - Hviezdoslava, Mayerovej, SNP, Revolučnej a v m. č. Dobrá.

Dňa 20. septembra 2016 na uliciach - Školská, Partizánska, Hlinku, Teplická a Podhájska.

Dňa 21. septembra 2016 na uliciach - Rázusa, Vážska, Hasičská, Revolučná a v Prílese.


Harmonogram zberu drobného stavebného odpadu

14. september 2016, 28. september 2016

12. október 2016, 26. október 2016

09. november 2016, 23. november 2016

07. december 2016, 21. december 2016


Stavebné povolenie - Novostavba objektu fary

/pdf; 261,53 KB/


Oznam - Komunálny odpad

Obecný úrad Trenčianska Teplá, Referát odpadového hospodárstva oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu vo štvrtok 15. septembra 2016 sa uskutoční v nezmenenom harmonograme.


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

/pdf; 1,99 MB/


Oznámenie o začatí územného konania

/pdf; 994,52 KB/


Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

/pdf; 4,79 MB/


Rozpočtový harmonogram Obce Trenčianska Teplá na rok 2017

/pdf; 1,36 MB/


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 7. septembra 2016 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. bez dodávky elektrickej energie ulice:

Cukrovarská č. 1, 19, 2, 20 a 3

P. O. Hviezdoslava č. 4, 5, 7/VE, 9, 10 až 15, 17, 19 až 22, 222/18, 226, 23 až 29, 32 až 39, 40, 41

M. Rázusa č. 10 až 23, 25 až 28, 30 až 33, 4658/17

Š. Straku č. 14 až 16, 20 až 23, 25/OP, 35

Vážska č. 1 až 11, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 26

Športovcov č. 1 až 14, 16

M. R. Štefánika č. 31 až 33

Ľ. Štúra č. 1, 2

Železničná č. 3, 5 až 8, 30.

Dňa 8. septembra 2016 v čase od 7:30 hod. do 10:30 hod. budú bez dodávky elektrickej energie ulice:

Cukrovarská č. 3 až 6, 12 až 18, 2073 až 2075, 2077, 2078

Hasičská č. 1 až 4, 6 až 16, 18, 19

Krížová č. 2

Mayerova č. 1 až 12, 14, 16 až 29, 36 až 39

SNP č. 1, 2, 4, 6, 7, 51 až 55, 429

Žilinská č. 2 až 5.

Dňa 8. septembra 2016 v čase od 10:30 hod. do 14:00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie ulice:

Dubovecká č. 1 až 7, 9 až 11, 24 až 29, 31 až 34, 36 až 47, 58, 59, 61, 63 až 66

J. M. Hurbana č. 1 až 12

Krížová č. 1, 3 až 8

M. Kukučína č. 2 až 12

Partizánska č. 1 až 11, 13 až 17, 20, 21, 23, 24, 26 až 32

Podjavorinskej č. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13 až 29, 32, 33, 35 až 45, 51, 1591/3

SNP č. 11 až 17, 19 až 26, 28 až 43, 57

Žilinská č. 6 až 14, 17 až 21, 23 až 35, 40 až 53, 59, 60, 659/2, 781/4.

Dňa 9. septembra 2016 v čase od 9:00 hod. do 10:00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie ulice:

A. Hlinku - celá ulica

Š. Straku - celá ulica

Teplická č. 1 až 4

M. R. Štefánika - celá ulica

Žilinská č. 55/D1, 56.


Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Trenčianska Teplá

/pdf; 56,42 KB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude v dňoch 23. augusta, 30. augusta, 2. septembra a 5. septembra 2016 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.


Stavebné povolenie

/pdf; 5,02 MB/


Oznámenie o začatí stavebného konania

/pdf; 1,26 MB/


Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Trenčianska Teplá

/pdf; 56,06 KB/


Rozhodnutie

/pdf; 2,36 MB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude v dňoch 22. júla až 5. augusta 2016 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.


Považský cukor a. s. - oznam

V dňoch 13. júla až 10. augusta 2016 je plánovaný vývoz zeminy z prania cukrovej repy, uložený v egalizačných nádržiach v extraviláne obce. Z toho dôvodu sa spoločnosť týmto spôsobom ospravedlňuje obyvateľom v blízkom okolí z možného šírenia zápachu. Snahou spoločnosti je skrátiť časové obdobie manipulácie s uloženou zeminou na minimálne možné a vopred ďakuje občanom za pochopenie.


SPP - distribúcia, a. s. -  oznam

Od 1. júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb. V závislosti od závažnosti spáchania trestného činu a veľkosti škody bude po novom pachateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.

Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek - plomb, a akékoľvek podozrenia alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP - distribúcia na telefónnom čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na adrese: NOplyn@spp-distribucia.sk. Zníži sa tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v ich blízkosti.


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude v dňoch 25. a 26. júla 2016 v čase od 8:00 hod. do 17:30 hod. bez dodávky elektrickej energie - P r í l e s.


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania "Cyklistický chodník v Trenčianskej Teplej"

/pdf; 820,06 KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania

/pdf; 1,29 MB/


Za drobný stavebný odpad si občania od júla zaplatia

/pdf; 180,19 KB/


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 12. júla 2016 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektrickej energie - ulice: Bernoláka, A. Hlinku - čísla 41 a 47, Podhájska, Revolučná a Teplická.


Veľkoobjemové kontajnery

Obecný úrad Trenčianska Teplá "Referát odpadového hospodárstva" oznamuje, že v obci - na uliciach: Bernoláka, Rázusa a v Prílese budú dňa 6. júla 2016 umiestnené veľkoobjemové kontajnery.


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude dňa 6. júla 2016 z dôvodu vyraďovania kníh zatvorená.


Verejná vyhláška

/pdf; 827,86 KB/


Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, konané dňa 22. júna 2016

/pdf; 332,55 KB/


Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

/pdf; 723,25 KB/


Oznámenie o dražbe

/pdf; 4,1 MB/


Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016

/pdf; 153,7 KB/


Návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Trenčianska Teplá

/pdf; 392,12 KB/


Návrh VZN č. 2/2016  Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce Trenčianska Teplá

/pdf; 266,84 KB/


Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, konané dňa 19. mája 2016

/pdf; 329,64 KB/


Verejná vyhláška "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja

/pdf; 580,99 KB/


Očkovanie psov proti besnote

/pdf; 76,19 KB/


Program rozvoja mesta Nová Dubnica na roky 2015-2023 - aktualizácia

/pdf; 3,05 MB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude dňa 10. a 17. mája 2016 zatvorená.


Zber nebezpečných odpadov

/pdf; 122,62 KB/


Upozornenie

Obec Trenčianska Teplá je správcom jedinej oficiálnej stránky Obce Trenčianska Teplá a to priamo tejto stránky "www.trencianskatepla.sk".

Žiadna iná stránka na facebook-u nie je oficiálnou stránkou obce, je zriadená bez súhlasu Obce Trenčianska Teplá a údaje v nej môžu byť zavádzajúce.


Oznámenie o vykonaní skúšok kotla

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť ISENG-MONT, s.r.o. po inštalácii vodotrubného parného kotla v spoločnosti Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá bude vykonávať v rámci uvádzania kotla do prevádzky skúšky pri ktorých bude zvýšená hlučnosť v okolí spoločnosti Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá.

Jedná sa o prefukovanie parovodu tlakového systému kotla parou. Skúšky budú vykonávané v nasledovnom období:

I.  etapa skúšok: 22.04.2016 v čase od 8:30 - 15:30 hod.

II. etapa skúšok: od 25.04.2016 do 29.04.2016 v čase od 8:30 - 15:30 hod.

Za deň budú maximálne tri prefukovania po dobu cca 30 min/jeden prefuk.


 

Veľkoobjemové kontajnery

Obecný úrad Trenčianska Teplá "Referát odpadového hospodárstva" oznamuje občanom, že v dňoch 4. až 6. apríla 2016 budú v obci umiestnené veľkoobjemové kontajnery nasledovne:

v pondelok 4. apríla 2016 na uliciach: Školská, M. Rázusa, Mayerova a Partizánska

v utorok 5. apríla 2016 na uliciach: Vážska, Hasičská, Revolučná a Podhájska

v stredu 6. apríla 2016 na uliciach: Hrádky, Športovcov, Revolučná a v miestnej časti Dobrá


Rozhodnutie - Program rozvoja mesta Trenčín 2016-2022 s výhľadom do roku 2040

/pdf; 11,98 MB/


Rozsah hodnotenia - Územný plán mesta Dubnica nad Váhom

/pdf; 1,97 MB/


Zmena vývozu komunálneho odpadu

/pdf; 1,05 MB/


22. marec "Svetový deň vody"

/pdf; 643,42 KB/


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Z dôvodu prerušenia zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 10. marca 2016, bude zasadanie pokračovať dňa 17. marca 2016 o 17:00 hodine v Požiarnej zbrojnici.


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude dňa 23.03.2016 bez dodávky elektriny miestna časť Dobrá, v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod., od čísla 1196 po číslo 1358.

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude dňa 23.03.2016 bez dodávky elektriny miestna časť Dobrá, v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod., len číslo 1255.


VOĽBY DO NR SR - VÝSLEDKY HLASOVANIA V OBCI TRENČIANSKA TEPLÁ

/pdf; 175,12 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 151,93 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 152,27 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 152,5 KB/


Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, konané dňa 10. marca 2016

/pdf; 316,64 KB/


Záverečný účet Obce Trenčianska Teplá a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

/pdf; 356,98 KB/


Hodnotiaca správa k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2015

/pdf; 1002,31 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 150,95 KB/


Územný plán mesta Dubnica nad Váhom - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

/pdf; 2,91 MB/


Program rozvoja mesta Trenčín 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2040

/pdf; 12,23 MB/


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 Obce Trenčianska Teplá o poskytovaní sociálnych služieb na území obce

/pdf; 210,96 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 152,23 KB/


Obecná knižnica Trenčianska Teplá

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude v dňoch 12. až 15. januára 2016 zatvorená.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - mesto Trenčianske Teplice "Programovacie obdobie 2015-2024"

/pdf; 3,62 MB/


Oznámenie o strategickom dokumente - mesto Trenčianske Teplice

/pdf; 604,76 KB/


Územný plán mesta Nemšová - Záverečné stanovisko

/pdf; 34,24 MB/


Vývoz komunálneho odpadu - oznam

/pdf; 61,86 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 152,83 KB/


Pozvánka na neplánované Obecné zastupiteľstvo, konané dňa 14.12.2015

/pdf; 358,00 KB/


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

/pdf; 163,24 KB/


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 10.12.2015 v čase od 10:00 hod. do 14:30 hod. bez dodávky elektrickej energie ulice: Bernoláka - od čísla 2 po číslo 51, A. Hlinku - číslo 41 a 47, Podhájska, Revolučná a Teplická. Dňa 11.12.2015 bude bez dodávky elektrickej energie miestna časť Dobrá a to v čase od 10:00 hod. do 14:30 hod. - od čísla 1100 po číslo 1367 a čísla 392, 404/1, 417/2 a 591/33.


Návrh - VZN č. 1/2015

/pdf; 160,13 KB/


Návrh - Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2012

/pdf; 137,67 KB/


Návrh - Programový rozpočet obce Trenčianska Teplá na roky 2016-2018

/pdf; 449,41 KB/


Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, konané dňa 10.12.2015

/pdf; 353,58 KB/


Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Nemšová, konané dňa 26. novembra 2015

/pdf; 1,94 MB/


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

/pdf; 274,79 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 148,41 KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania

/pdf; 872,99 KB/


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom na roky 2015-2020 - aktualizácia

/pdf; 3,16 MB/


Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. SNP

Obec Trenčianska Teplá oznamuje občanom, že od 6. novembra 2015 začínajú stavebné práce na rekonštrukcii miestnej komunikácie na ulici SNP - v úseku od Požiarnej zbrojnice po križovatku s ulicou Ľ. Podjavorinskej.

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby tieto neparkovali v uvedenom úseku od 6. novembra 2015 až do ukončenia stavebných prác.

Za pochopenie vám vopred ďakujeme a zároveň vás prosíme, aby ste sa o tejto skutočnosti vzájomne informovali.


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce ma zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 10.11.2015 v čase od 10:00 do 15:00 hodiny bez dodávky elektrickej energie ulice Cukrovarská č. 1, 16, 18, 18/VE, 19, 2, 20, 2073, 2074, 2075, 2077, 2078, 3, 3/VE, 4, 5, 6 a Mayerova č. 12, 14, 14/VE, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26/OP.


Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo

/pdf; 1,53 MB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 149,44 KB/


MAS Strážovské vrchy - názor obyvateľov na využitie finančných prostriedkov - dotazník 

docs.google.com/forms/d/1VhtLBMp4WAgMK1zbbM3edyVZ18xQytpsKUkhxPJ-ETo/viewform


Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Trenčín

/pdf; 626,8 KB/


Územný plán mesta Nemšová

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie  /pdf; 1,55 MB/

Grafická časť:

ÚPN Nemšová KR 1 Širšie vzťahy M50000  /pdf; 21,15 MB/

ÚPN Nemšová KR 2 VAR II Komplexný urbanistický návrh M10000  /pdf; 46,11 MB/

ÚPN Nemšová KR 3 VAR I Komplexný urbanistický návrh M5000  /pdf; 24,64 MB/

ÚPN Nemšová KR 4 VAR II Komplexný urbanistický návrh M5000  /pdf; 25,27 MB/

ÚPN Nemšová KR 5 VAR II Ochrana prírody a krajiny M10000  /pdf; 50,31 MB/

ÚPN Nemšová KR 6 VAR I Doprava M5000  /pdf; 18,18 MB/

ÚPN Nemšová KR 6 VAR II Infra M5000  /pdf; 17,35 MB/

ÚPN Nemšová KR 7 VAR I Doprava M5000  /pdf; 18,18 MB/

ÚPN Nemšová KR 7 VAR II Infra M5000  /pdf; 17,35 MB/

ÚPN Nemšová KR 8 VAR II Doprava M5000  /pdf; 18,84 MB/

ÚPN Nemšová KR 9 VAR I PP M5000  /pdf; 26,79 MB/

ÚPN Nemšová KR 10 VAR II PP M5000  /pdf; 26,81 MB/

ÚPN Nemšová KR 11 VAR II. Regulácie a VPS M10000  /pdf; 39,8 MB/

Textová časť:

ÚPN Nemšová Koncept - Smerná časť  /pdf; 7,62 MB/

ÚPN Nemšová Koncept - Záväzná časť  /pdf; 1,01 MB/


Považský cukor a.s.

Žiadosť o kolaudáciu a vydanie povolenia na užívanie stavby  /pdf; 184,7 KB/

Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti  /pdf; 317,99 KB/

Zverejnenie a výzva  /pdf; 208,08 KB/

Žiadosť o kolaudáciu a vydanie povolenia na užívanie stavby  /pdf; 164,41 KB/

Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti  /pdf; 295,5 KB/

Zverejnenie a výzva  /pdf; 190,91 KB/


Oznámenie

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Trenčín  /pdf; 4,55 MB/


Návrh na plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015

/pdf; 149,3 kB/


Stavebné povolenie - Most ponad potok Teplička

/pdf; 237,65 kB/


Rozhodnutie

/pdf; 215,58 kB/


UPOZORNENIE Okresného úradu v Trenčíne o zaburinení pozemkov

/pdf; 56,62 kB/ 


Považský cukor a.s.

 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením  /pdf; 34,76 kB/

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia  /pdf; 164,64 kB/

Výzva vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia  /pdf; 185,13 kB/


Stavebné povolenie

/pdf; 280,24 kB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 149,49 kB/


Oznámenie o výrube pod elektrovodmi

/pdf; 1,60 MB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín - Radko Hurtík

/pdf; 24,71 kB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín - Ing. Jozef Tydlačka

 /pdf; 148,61 kB/


Považský cukor a.s.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   /pdf; 114,59 kB/

Výzva   /pdf; 63,00 kB/

Zverejnenie   /pdf; 225,82 kB/


Verejná vyhláška - Oznámenie o zámere podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

/pdf; 31,04 kB/


Doprava detí do Základnej školy v Trenčianskej Teplej autobusom

/pdf; 140,41 kB/


Verejná vyhláška - Dobudovanie kanalizácie Trenčianska Teplá - povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením

/pdf; 172,25 kB/


Zmena a doplnok č. 3/2014 ÚP mesta Trenčianske Teplice - Záverečné stavisko

/pdf; 557,47 kB/


Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. - odpočty vodomerov

/pdf; 74,53 kB/


Voľby do samosprávy Obce Trenčianska Teplá 15.11.2014

Umiestnenie kandidátov na funkciu starostu Obce Trenčianska Teplá

/pdf; 146,03 kB/

Umiestnenie kandidátov na poslancov OZ Trenčianska Teplá

/pdf; 152,54 kB/


Upozornenie - pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci "Orezu a výrubu stromov" v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

/pdf; 38,87 kB/


Výzva - na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy

/pdf; 37,54 kB/


Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní a schvaľovaní dokumentácie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trenčín

/pdf; 165,17 kB/


Vyhlásenie kandidatúry

/pdf; 143,42 kB/


Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

/pdf; 492,41 kB/


Nadácia Ekopolis - poďakovanie

/pdf; 202,01 kB/


Bezpečne na cestách - merač rýchlosti

/pdf; 192,31 kB/

PrílohaVeľkosť
Info Stískala.pdf212.24 KB
Info Šulík.pdf215 KB
OZ 502 233 Novosad.pdf319.08 KB

Vyhľadávanie

medzera

Udalosti

« September 2018
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

medzera

medzera

TREŽ

TREZ

medzera

medzera

Výber z galérie

medzera

medzera

medzera

medzera

Hlavná stranka | Kontakt | Mapa | Prihlásenie
Copyright © 2008 Ing. Ján Masár. All Rights Reserved.

medzera