medzera

uvodny obrazok

medzera

Úradné oznamy

Očkovanie psov proti besnote

/pdf; 87,71 KB/


Verejná vyhláška

/pdf; 4,43 MB/


Veľkoobjemové kontajnery na jarné upratovanie obce

Pondelok 24. 4. 2017: M. Rázusa, Dubovecká, Revolučná


Utorok 25. 4. 2017: P. O. Hviezdoslava, Ľ. Podjavorinskej, Teplická


Streda 26. 4. 2017: Mayerova, Revolučná, miestna časť Dobrá


Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

/pdf; link/


Z m e n a
vývozu komunálneho odpadu

Z dôvodu veľkonočných sviatkov sa vývoz komunálneho odpadu v párny týždeň

uskutoční v piatok 21. 4. 2017.

Žiadame občanov,
aby si na uvedený termín pripravili zberné nádoby na vývoz
a navzájom sa na zmenu vývozu upozornili.


Výzva na predkladanie ponúk - Zberný dvor

/pdf; 241,67 KB/


Výberové konanie - samostatný referent stavebného úradu

/pdf; 247,5 KB/


Stavebné povolenie

/pdf; 340,81 KB/


Veľkoobjemové kontajnery na jarné upratovanie obce

Pondelok 3. 4. 2017:  A. Hlinku, Školská, Podhájska

Utorok 4. 4. 2017:  SNP, Športovcov, m. č. Dobrá

Streda 5. 4. 2017:  P. O. Hviezdoslava, Revolučná, Príles


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 06.04.2017 v čase od 8:00 do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. v P r í l e s e - čísla domov: 1, 2, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 603, 610, 612, 642, 658, 1480, 1552 a 1553.


Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

/pdf; 324,87 KB/


Verejná vyhláška - Rozhodnutie

/pdf; 395,83 KB/


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, akciová spoločnosť oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 30. marca 2017 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. bez dodávky eletrickej energie miestna časť Dobrá a to čísla domov: 1100, 1101 a 1101/ZA.


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 165,34 KB/


Verejná vyhláška

/pdf; 1,45 MB/


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej dňa 16. marca 2017

/pdf; 368,21 KB/


Zber nebezpečných odpadov

/pdf; 133,68 KB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude dňa 13. marca 2017 zatvorená.


Stavebné povolenie

/pdf; 324,37 KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania

/pdf; 326,61 KB/


Verejná vyhláška

/pdf; 208,67 KB/


Verejná vyhláška

/pdf; 232,72 KB/


Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavby

/pdf; 281,23 KB/


Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

/pdf; 537,2 KB/


Hodnotiaca správa k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2016

/pdf; 1,06 MB/


Dôvodová správa k záverečnému účtu za rok 2016

/pdf; 161,99 KB/


Usmernenie

/pdf; 132,51 KB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude v dňoch 24. februára, 3. a 8. marca 2017 zatvorená.


Oznámenie o začatí stavebného konania - Verejná vyhláška

/pdf; 1,84 MB/


Výberové konanie na pozíciu ekonóm-účtovník pre MŠ

/pdf; 183,76 KB/


Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

/pdf; 440,71 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 164,21 KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania

/pdf; 291,38 KB/


Verejná vyhláška

/pdf; 255,9 KB/


Oznámenie o výrube drevín

Stískala


Oznámenie o začatí konania o odatočnom povolení stavby, kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Novosad


Oznámenie o výrube drevín

Šulík

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, akciová spoločnosť oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 3. februára 2017 v čase od 7:30 hod. do 12:30 hod. bez dodávky eletrickej energie miestna časť Dobrá a to čísla domov: 1176 až 1180, 1188, 1190 a 1351.


Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

/pdf; 339,96 KB/


O z n a m

Obec Trenčianska Teplá "Referát odpadového hospodárstva" oznamuje občanom bývajúcim v miestnej časti Dobrá nad spoločnosťou Leoni, ktorým nebolo možné 5. januára 2017 z technických príčin vyviesť komunálny odpad, aby si ďalší vyprodukovaný komunálny odpad ukladali do vriec a v najbližšom možnom termíne im bude vyvezený odpadovou spoločnosťou.

Zároveň žiadame občanov, aby nechali plné zberné nádoby a vrecia nepretržite na ulici, prísptupné zamestnancom na vývoz.

Ďakujeme za pochopenie.


Harmonogram zberu Drobného stabevného odpadu na rok 2017

/pdf; 102,25 KB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude v dňoch 9. až 13. januára 2017 zatvorená.
Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností

/pdf; 131,53 KB/


Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej - 15. december 2016

/pdf; 346,85 KB/


VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Návrh

/pdf; 538,41 KB/


Rozhodnutie o umiestnení stavby

/pdf; 5,29 MB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude v dňoch 16., 23., 27. a 30. decembra 2016 zatvorená.


 Návrh Rozpočtu 2017-2019

/pdf; 1,03 MB/


Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej - 24. november 2016

/pdf; 630,88 KB/


Oznam - Komunálny odpad

Obecný úrad Trenčianska Teplá "Referát odpadového hospodárstva" oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu vo štvrtok 17. novembra 2016 sa uskutoční v nezmenenom harmonograme.


Oznam - povinnosť registrácie a identifikácie chovu koňovitých zvierat

/pdf; 585,51 KB/


Oznámenie

/pdf; 574,9 KB/


Oznámenie o výrube drevín

/pdf; 1,00 MB/


Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 - Návrh

/pdf; 236,12 KB/


Oznámenie

/pdf; 1,18 MB/


Oznámenie - Výrub brehového porastu na hydroenergetickom kanály

/pdf; 323,41 KB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude v dňoch 21., 24. a 28. októbra 2016 zatvorená.


Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

"Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín"

/pdf; 25,02 MB/


Rozhodnutie o umiestnení stavby

/pdf; 3,04 MB/


Oznámenie

/pdf; 506,29 KB/


Veľkoobjemové kontajnery na jesenné upratovanie obce

Obecný úrad Trenčianska Teplá "Referát odpadového hospodárstva" oznamuje občanom, že v obci budú umiestnené z dôvodu jesenného upratovania veľkoobjemové kontajnery - nasledovne:

Dňa 19. septembra 2016 na uliciach - Hviezdoslava, Mayerovej, SNP, Revolučnej a v m. č. Dobrá.

Dňa 20. septembra 2016 na uliciach - Školská, Partizánska, Hlinku, Teplická a Podhájska.

Dňa 21. septembra 2016 na uliciach - Rázusa, Vážska, Hasičská, Revolučná a v Prílese.


Harmonogram zberu drobného stavebného odpadu

14. september 2016, 28. september 2016

12. október 2016, 26. október 2016

09. november 2016, 23. november 2016

07. december 2016, 21. december 2016


Stavebné povolenie - Novostavba objektu fary

/pdf; 261,53 KB/


Oznam - Komunálny odpad

Obecný úrad Trenčianska Teplá, Referát odpadového hospodárstva oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu vo štvrtok 15. septembra 2016 sa uskutoční v nezmenenom harmonograme.


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

/pdf; 1,99 MB/


Oznámenie o začatí územného konania

/pdf; 994,52 KB/


Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

/pdf; 4,79 MB/


Rozpočtový harmonogram Obce Trenčianska Teplá na rok 2017

/pdf; 1,36 MB/


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 7. septembra 2016 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. bez dodávky elektrickej energie ulice:

Cukrovarská č. 1, 19, 2, 20 a 3

P. O. Hviezdoslava č. 4, 5, 7/VE, 9, 10 až 15, 17, 19 až 22, 222/18, 226, 23 až 29, 32 až 39, 40, 41

M. Rázusa č. 10 až 23, 25 až 28, 30 až 33, 4658/17

Š. Straku č. 14 až 16, 20 až 23, 25/OP, 35

Vážska č. 1 až 11, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 26

Športovcov č. 1 až 14, 16

M. R. Štefánika č. 31 až 33

Ľ. Štúra č. 1, 2

Železničná č. 3, 5 až 8, 30.

Dňa 8. septembra 2016 v čase od 7:30 hod. do 10:30 hod. budú bez dodávky elektrickej energie ulice:

Cukrovarská č. 3 až 6, 12 až 18, 2073 až 2075, 2077, 2078

Hasičská č. 1 až 4, 6 až 16, 18, 19

Krížová č. 2

Mayerova č. 1 až 12, 14, 16 až 29, 36 až 39

SNP č. 1, 2, 4, 6, 7, 51 až 55, 429

Žilinská č. 2 až 5.

Dňa 8. septembra 2016 v čase od 10:30 hod. do 14:00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie ulice:

Dubovecká č. 1 až 7, 9 až 11, 24 až 29, 31 až 34, 36 až 47, 58, 59, 61, 63 až 66

J. M. Hurbana č. 1 až 12

Krížová č. 1, 3 až 8

M. Kukučína č. 2 až 12

Partizánska č. 1 až 11, 13 až 17, 20, 21, 23, 24, 26 až 32

Podjavorinskej č. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13 až 29, 32, 33, 35 až 45, 51, 1591/3

SNP č. 11 až 17, 19 až 26, 28 až 43, 57

Žilinská č. 6 až 14, 17 až 21, 23 až 35, 40 až 53, 59, 60, 659/2, 781/4.

Dňa 9. septembra 2016 v čase od 9:00 hod. do 10:00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie ulice:

A. Hlinku - celá ulica

Š. Straku - celá ulica

Teplická č. 1 až 4

M. R. Štefánika - celá ulica

Žilinská č. 55/D1, 56.


Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Trenčianska Teplá

/pdf; 56,42 KB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude v dňoch 23. augusta, 30. augusta, 2. septembra a 5. septembra 2016 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.


Stavebné povolenie

/pdf; 5,02 MB/


Oznámenie o začatí stavebného konania

/pdf; 1,26 MB/


Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Trenčianska Teplá

/pdf; 56,06 KB/


Rozhodnutie

/pdf; 2,36 MB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude v dňoch 22. júla až 5. augusta 2016 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.


Považský cukor a. s. - oznam

V dňoch 13. júla až 10. augusta 2016 je plánovaný vývoz zeminy z prania cukrovej repy, uložený v egalizačných nádržiach v extraviláne obce. Z toho dôvodu sa spoločnosť týmto spôsobom ospravedlňuje obyvateľom v blízkom okolí z možného šírenia zápachu. Snahou spoločnosti je skrátiť časové obdobie manipulácie s uloženou zeminou na minimálne možné a vopred ďakuje občanom za pochopenie.


SPP - distribúcia, a. s. -  oznam

Od 1. júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa § 219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb. V závislosti od závažnosti spáchania trestného činu a veľkosti škody bude po novom pachateľom hroziť trest odňatia slobody od 1 do 12 rokov.

Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu odporúčame, aby si pravidelnou obhliadkou kontrolovali svoje meradlá spotreby plynu s dôrazom na neporušenosť overovacích a zabezpečovacích značiek - plomb, a akékoľvek podozrenia alebo informácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom neodkladne oznámili spoločnosti SPP - distribúcia na telefónnom čísle: 02/2040 2180 alebo e-mailom na adrese: NOplyn@spp-distribucia.sk. Zníži sa tým riziko havárie na plynovom zariadení a poškodenia zdravia a majetku, ako aj ďalších osôb v ich blízkosti.


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude v dňoch 25. a 26. júla 2016 v čase od 8:00 hod. do 17:30 hod. bez dodávky elektrickej energie - P r í l e s.


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania "Cyklistický chodník v Trenčianskej Teplej"

/pdf; 820,06 KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania

/pdf; 1,29 MB/


Za drobný stavebný odpad si občania od júla zaplatia

/pdf; 180,19 KB/


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 12. júla 2016 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektrickej energie - ulice: Bernoláka, A. Hlinku - čísla 41 a 47, Podhájska, Revolučná a Teplická.


Veľkoobjemové kontajnery

Obecný úrad Trenčianska Teplá "Referát odpadového hospodárstva" oznamuje, že v obci - na uliciach: Bernoláka, Rázusa a v Prílese budú dňa 6. júla 2016 umiestnené veľkoobjemové kontajnery.


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude dňa 6. júla 2016 z dôvodu vyraďovania kníh zatvorená.


Verejná vyhláška

/pdf; 827,86 KB/


Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, konané dňa 22. júna 2016

/pdf; 332,55 KB/


Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

/pdf; 723,25 KB/


Oznámenie o dražbe

/pdf; 4,1 MB/


Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016

/pdf; 153,7 KB/


Návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Trenčianska Teplá

/pdf; 392,12 KB/


Návrh VZN č. 2/2016  Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce Trenčianska Teplá

/pdf; 266,84 KB/


Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, konané dňa 19. mája 2016

/pdf; 329,64 KB/


Verejná vyhláška "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja

/pdf; 580,99 KB/


Očkovanie psov proti besnote

/pdf; 76,19 KB/


Program rozvoja mesta Nová Dubnica na roky 2015-2023 - aktualizácia

/pdf; 3,05 MB/


Obecná knižnica

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude dňa 10. a 17. mája 2016 zatvorená.


Zber nebezpečných odpadov

/pdf; 122,62 KB/


Upozornenie

Obec Trenčianska Teplá je správcom jedinej oficiálnej stránky Obce Trenčianska Teplá a to priamo tejto stránky "www.trencianskatepla.sk".

Žiadna iná stránka na facebook-u nie je oficiálnou stránkou obce, je zriadená bez súhlasu Obce Trenčianska Teplá a údaje v nej môžu byť zavádzajúce.


Oznámenie o vykonaní skúšok kotla

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť ISENG-MONT, s.r.o. po inštalácii vodotrubného parného kotla v spoločnosti Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá bude vykonávať v rámci uvádzania kotla do prevádzky skúšky pri ktorých bude zvýšená hlučnosť v okolí spoločnosti Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá.

Jedná sa o prefukovanie parovodu tlakového systému kotla parou. Skúšky budú vykonávané v nasledovnom období:

I.  etapa skúšok: 22.04.2016 v čase od 8:30 - 15:30 hod.

II. etapa skúšok: od 25.04.2016 do 29.04.2016 v čase od 8:30 - 15:30 hod.

Za deň budú maximálne tri prefukovania po dobu cca 30 min/jeden prefuk.


 

Veľkoobjemové kontajnery

Obecný úrad Trenčianska Teplá "Referát odpadového hospodárstva" oznamuje občanom, že v dňoch 4. až 6. apríla 2016 budú v obci umiestnené veľkoobjemové kontajnery nasledovne:

v pondelok 4. apríla 2016 na uliciach: Školská, M. Rázusa, Mayerova a Partizánska

v utorok 5. apríla 2016 na uliciach: Vážska, Hasičská, Revolučná a Podhájska

v stredu 6. apríla 2016 na uliciach: Hrádky, Športovcov, Revolučná a v miestnej časti Dobrá


Rozhodnutie - Program rozvoja mesta Trenčín 2016-2022 s výhľadom do roku 2040

/pdf; 11,98 MB/


Rozsah hodnotenia - Územný plán mesta Dubnica nad Váhom

/pdf; 1,97 MB/


Zmena vývozu komunálneho odpadu

/pdf; 1,05 MB/


22. marec "Svetový deň vody"

/pdf; 643,42 KB/


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Z dôvodu prerušenia zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 10. marca 2016, bude zasadanie pokračovať dňa 17. marca 2016 o 17:00 hodine v Požiarnej zbrojnici.


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude dňa 23.03.2016 bez dodávky elektriny miestna časť Dobrá, v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod., od čísla 1196 po číslo 1358.

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude dňa 23.03.2016 bez dodávky elektriny miestna časť Dobrá, v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod., len číslo 1255.


VOĽBY DO NR SR - VÝSLEDKY HLASOVANIA V OBCI TRENČIANSKA TEPLÁ

/pdf; 175,12 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 151,93 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 152,27 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 152,5 KB/


Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, konané dňa 10. marca 2016

/pdf; 316,64 KB/


Záverečný účet Obce Trenčianska Teplá a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

/pdf; 356,98 KB/


Hodnotiaca správa k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2015

/pdf; 1002,31 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 150,95 KB/


Územný plán mesta Dubnica nad Váhom - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

/pdf; 2,91 MB/


Program rozvoja mesta Trenčín 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2040

/pdf; 12,23 MB/


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 Obce Trenčianska Teplá o poskytovaní sociálnych služieb na území obce

/pdf; 210,96 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 152,23 KB/


Obecná knižnica Trenčianska Teplá

Obecný úrad Trenčianska Teplá oznamuje občanom - čitateľom, že Obecná knižnica v Trenčianskej Teplej bude v dňoch 12. až 15. januára 2016 zatvorená.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - mesto Trenčianske Teplice "Programovacie obdobie 2015-2024"

/pdf; 3,62 MB/


Oznámenie o strategickom dokumente - mesto Trenčianske Teplice

/pdf; 604,76 KB/


Územný plán mesta Nemšová - Záverečné stanovisko

/pdf; 34,24 MB/


Vývoz komunálneho odpadu - oznam

/pdf; 61,86 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 152,83 KB/


Pozvánka na neplánované Obecné zastupiteľstvo, konané dňa 14.12.2015

/pdf; 358,00 KB/


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

/pdf; 163,24 KB/


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 10.12.2015 v čase od 10:00 hod. do 14:30 hod. bez dodávky elektrickej energie ulice: Bernoláka - od čísla 2 po číslo 51, A. Hlinku - číslo 41 a 47, Podhájska, Revolučná a Teplická. Dňa 11.12.2015 bude bez dodávky elektrickej energie miestna časť Dobrá a to v čase od 10:00 hod. do 14:30 hod. - od čísla 1100 po číslo 1367 a čísla 392, 404/1, 417/2 a 591/33.


Návrh - VZN č. 1/2015

/pdf; 160,13 KB/


Návrh - Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2012

/pdf; 137,67 KB/


Návrh - Programový rozpočet obce Trenčianska Teplá na roky 2016-2018

/pdf; 449,41 KB/


Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo, konané dňa 10.12.2015

/pdf; 353,58 KB/


Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Nemšová, konané dňa 26. novembra 2015

/pdf; 1,94 MB/


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

/pdf; 274,79 KB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 148,41 KB/


Oznámenie o začatí stavebného konania

/pdf; 872,99 KB/


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom na roky 2015-2020 - aktualizácia

/pdf; 3,16 MB/


Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. SNP

Obec Trenčianska Teplá oznamuje občanom, že od 6. novembra 2015 začínajú stavebné práce na rekonštrukcii miestnej komunikácie na ulici SNP - v úseku od Požiarnej zbrojnice po križovatku s ulicou Ľ. Podjavorinskej.

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby tieto neparkovali v uvedenom úseku od 6. novembra 2015 až do ukončenia stavebných prác.

Za pochopenie vám vopred ďakujeme a zároveň vás prosíme, aby ste sa o tejto skutočnosti vzájomne informovali.


Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce ma zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 10.11.2015 v čase od 10:00 do 15:00 hodiny bez dodávky elektrickej energie ulice Cukrovarská č. 1, 16, 18, 18/VE, 19, 2, 20, 2073, 2074, 2075, 2077, 2078, 3, 3/VE, 4, 5, 6 a Mayerova č. 12, 14, 14/VE, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26/OP.


Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo

/pdf; 1,53 MB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 149,44 KB/


MAS Strážovské vrchy - názor obyvateľov na využitie finančných prostriedkov - dotazník 

docs.google.com/forms/d/1VhtLBMp4WAgMK1zbbM3edyVZ18xQytpsKUkhxPJ-ETo/viewform


Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Trenčín

/pdf; 626,8 KB/


Územný plán mesta Nemšová

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie  /pdf; 1,55 MB/

Grafická časť:

ÚPN Nemšová KR 1 Širšie vzťahy M50000  /pdf; 21,15 MB/

ÚPN Nemšová KR 2 VAR II Komplexný urbanistický návrh M10000  /pdf; 46,11 MB/

ÚPN Nemšová KR 3 VAR I Komplexný urbanistický návrh M5000  /pdf; 24,64 MB/

ÚPN Nemšová KR 4 VAR II Komplexný urbanistický návrh M5000  /pdf; 25,27 MB/

ÚPN Nemšová KR 5 VAR II Ochrana prírody a krajiny M10000  /pdf; 50,31 MB/

ÚPN Nemšová KR 6 VAR I Doprava M5000  /pdf; 18,18 MB/

ÚPN Nemšová KR 6 VAR II Infra M5000  /pdf; 17,35 MB/

ÚPN Nemšová KR 7 VAR I Doprava M5000  /pdf; 18,18 MB/

ÚPN Nemšová KR 7 VAR II Infra M5000  /pdf; 17,35 MB/

ÚPN Nemšová KR 8 VAR II Doprava M5000  /pdf; 18,84 MB/

ÚPN Nemšová KR 9 VAR I PP M5000  /pdf; 26,79 MB/

ÚPN Nemšová KR 10 VAR II PP M5000  /pdf; 26,81 MB/

ÚPN Nemšová KR 11 VAR II. Regulácie a VPS M10000  /pdf; 39,8 MB/

Textová časť:

ÚPN Nemšová Koncept - Smerná časť  /pdf; 7,62 MB/

ÚPN Nemšová Koncept - Záväzná časť  /pdf; 1,01 MB/


Považský cukor a.s.

Žiadosť o kolaudáciu a vydanie povolenia na užívanie stavby  /pdf; 184,7 KB/

Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti  /pdf; 317,99 KB/

Zverejnenie a výzva  /pdf; 208,08 KB/

Žiadosť o kolaudáciu a vydanie povolenia na užívanie stavby  /pdf; 164,41 KB/

Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti  /pdf; 295,5 KB/

Zverejnenie a výzva  /pdf; 190,91 KB/


Oznámenie

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Trenčín  /pdf; 4,55 MB/


Návrh na plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015

/pdf; 149,3 kB/


Stavebné povolenie - Most ponad potok Teplička

/pdf; 237,65 kB/


Rozhodnutie

/pdf; 215,58 kB/


UPOZORNENIE Okresného úradu v Trenčíne o zaburinení pozemkov

/pdf; 56,62 kB/ 


Považský cukor a.s.

 Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením  /pdf; 34,76 kB/

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia  /pdf; 164,64 kB/

Výzva vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia  /pdf; 185,13 kB/


Stavebné povolenie

/pdf; 280,24 kB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín

/pdf; 149,49 kB/


Oznámenie o výrube pod elektrovodmi

/pdf; 1,60 MB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín - Radko Hurtík

/pdf; 24,71 kB/


Informácia o začatí správneho konania na výrub drevín - Ing. Jozef Tydlačka

 /pdf; 148,61 kB/


Považský cukor a.s.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   /pdf; 114,59 kB/

Výzva   /pdf; 63,00 kB/

Zverejnenie   /pdf; 225,82 kB/


Verejná vyhláška - Oznámenie o zámere podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

/pdf; 31,04 kB/


Doprava detí do Základnej školy v Trenčianskej Teplej autobusom

/pdf; 140,41 kB/


Verejná vyhláška - Dobudovanie kanalizácie Trenčianska Teplá - povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením

/pdf; 172,25 kB/


Zmena a doplnok č. 3/2014 ÚP mesta Trenčianske Teplice - Záverečné stavisko

/pdf; 557,47 kB/


Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. - odpočty vodomerov

/pdf; 74,53 kB/


Voľby do samosprávy Obce Trenčianska Teplá 15.11.2014

Umiestnenie kandidátov na funkciu starostu Obce Trenčianska Teplá

/pdf; 146,03 kB/

Umiestnenie kandidátov na poslancov OZ Trenčianska Teplá

/pdf; 152,54 kB/


Upozornenie - pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci "Orezu a výrubu stromov" v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

/pdf; 38,87 kB/


Výzva - na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy

/pdf; 37,54 kB/


Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní a schvaľovaní dokumentácie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trenčín

/pdf; 165,17 kB/


Vyhlásenie kandidatúry

/pdf; 143,42 kB/


Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

/pdf; 492,41 kB/


Nadácia Ekopolis - poďakovanie

/pdf; 202,01 kB/


Bezpečne na cestách - merač rýchlosti

/pdf; 192,31 kB/

PrílohaVeľkosť
Info Stískala.pdf212.24 KB
Info Šulík.pdf215 KB
OZ 502 233 Novosad.pdf319.08 KB

Vyhľadávanie

medzera

Udalosti

« Apríl 2017
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

medzera

medzera

TREŽ

TREZ

medzera

medzera

Výber z galérie

medzera

medzera

medzera

medzera

Hlavná stranka | Kontakt | Mapa | Prihlásenie
Copyright © 2008 Ing. Ján Masár. All Rights Reserved.

medzera