medzera

uvodny obrazok

medzera

Významné osobnosti

JURAJ LÁNI /LÁNY/ - náboženský spisovateľ, učiteľ

* 1646 Trenčianska Teplá
† 21. 7. 1701 Lipsko

Do školy chodil v rodisku, v Trenčíne, Skalici, Levoči, študoval na univerzite vo Wittenbergu, doktor filozofie. Autor viac ako 20 prác rizličného zamerania, denníky - zážitky z ciest, z prenasledovania, cestopisy, memoáre, písal i barokovú duchovnú poéziu, drámu, dišputy o problémoch teológie, etiky, ale i medicíny.

ŠTEFAN STRAKA - akademický maliar

* 17. 7. 1898 Trenčianska Teplá
† 25. 1. 1932 Bratislava, pochovaný je v Trenčianskej Teplej

Pochádzal z učiteľskej rodiny, otec Zigmund Straka bol organistom a dlhé roky učiteľom v obci. Po štúdiu gymnázia v blízkom Trenčíne musel narukovať na fronty prvej svetovej vojny.
V rokoch 1920-1923 študoval v Prahe u profesora Nechlebu. Na študijných cestách navštívil Poľsko, Taliansko, Francúzsko, Nemecko. V roku 1928 pobudol v Paríži. Po štúdiách sa vrátil do svojho rodiska, ktoré mu bolo neustálym zdrojom inšpirácie - obec v čase jeho tvorivých začiatkov bola rezerváciou prekrásneho ľudového kroja, zemitých, majestátnych sedliackych postáv. Mladému začínajúcemu umelcovi bola ateliérom najskôr  bratova izba v školskom byte, neskôr  cez  letné  mesiace  holohumnica starej stodoly a napokon uvoľnená školská trieda.
Pred štúdiami začínal ako krajinár, po návrate do rodnej obce maľoval hlavne portréty a skupinové kompozície. Ťažiskom jeho diela sa postupne stali žánrové scény zo života slovenského ľudu.  Štefan Straka sa chcel natrvalo usadiť v Bratislave, žiť a tvoriť medzi svojimi umeleckými rovesníkmi. V najkrajšom rozlete tvorivých síl, vo veku 34 rokov a 2 týždne pred sobášom ho zrazilo a usmrtilo auto.

ALOJZ CHOBODICKÝ - pedagóg

* 29. 10. 1816 Trenčianska Teplá
†  8. 8. 1893 Maďarsko

Syn Jána Chobodického - organistu.  Pôsobil  ako učiteľ v Banskej  Bystrici, potom na učiteľskej prípravke      v Kláštore pod Znievom, od roku 1875 v Maďarsku. Vplýval na výchovu slovenskej študujúcej mládeže. Prispieval do časopisov Priateľ ľudu, Listy národných učiteľov, Svornosť a iné.
Napísal: Návod ku praktickej mluvnici jazyka slovenského pre učiteľov elementárnych slovenských škôl (Skalica 1873); Návod ku praktickému vyučovaniu nových mier a váh v národných školách (Martin 1875).
Preklad: Návod ku vyučovaniu jazyka uhorského na slovenských národních školách Uhorska.

JURAJ FERÉNYI - hydromechanik, strojný inžinier

* 14. 11. 1898 Trenčianska Teplá
† 15. 9. 1972 Nitra

Študoval na gymnáziu v Trenčíne, v r. 1916 - 1924 strojné a elektrotechnické inžinierstvo na ČVUT v Prahe.   V r. 1939 - 1950 riaditeľ Považského cukrovaru v Trenč. Teplej, venoval sa hydromechanike a technológii výroby cukru. Odborné články a štúdie publikoval najmä v Technickom obzore slov. Publikačne a vedecky činný do vysokého veku života.

JÁN ŠANDORA - akademický maliar

* 12. 8. 1912 Trenčianska Teplá
† 31. 5. 1997 Trenčianske Teplice

Ľudovú školu navštevoval v rodisku, meštiansku v Trenč. Tepliciach. V Bratislave študoval na umeleckej priemyslovke u Mikuláša Galandu a Ľudovíta Fullu, v Prahe bol žiakom Maxa Švabinského a Vratislava Nechlebu, vo Viedni prof. Sterrera a Fahringera. 11. marca 1944 prekvapil Šandora verejnosť vernisážou svojej prvej výstavy Trenčíne. Venoval sa portrétnej maľbe, zvečnil typické postavy Teplej - dobráckeho dedka Važinských,  starého zvonára Lašu a iných, ale venoval sa i krajinárskej tvorbe. V máji 1985 ho poctili čestným titulom zaslúžilého umelca. Počas celého aktívneho obdobia zrealizoval okolo 45 samostatných výstav, zúčastnil sa na desiatkach kolektívnych výstav.

ThDr. ANDREJ PALDAN

* 29. 8. 1906 Trenčianska Teplá
† 17. 3. 1984 Lednické Rovne

Pochádzal z remeselníckej rodiny, ľudovú školu vychodil v Trenčianskej Teplej, gymnázium v Trenčíne, teológiu v Olomouci, kde dosiahol aj doktorát teológie. Svoje teoretické vedomosti si rozširoval početnými cestami po cudzine.
Prešiel rozličnými duchovnými hodnosťami - od kaplána, administrátora po farára. K jeho pôsobiskám patrila o. i. Opatová n/V, Trenčín, bol dekanom dištriktu pre ores Trenčín, správcom fary v Trenč. Teplej, napokon správca fary v Lednických Rovniach, kde zomrel. Pochovaný je v rodisku - Trenčianskej Teplej.

JÁN REKEM - kňaz, publicista, náboženský historik

* 13. 12. 1917 Trenčianska Teplá
† 25. 11. 1989 Winnipeg v Kanade

Navštevoval ľudovú školu v Trenčianskej Teplej, gymnázium v Trenčíne, filozofiu a teológiu študoval na univerzite v Olomouci a v Bratislave. V roku 1941 bol vysvätený za kňaza, od r. 1943 ThDr. Všestranne vzdelaný, rozhľadený a uvedomelý kňaz, publicista, náboženský historik, zberateľ teplanských duchovných piesní.  Pôsobil  v Dolnom  Hričove, Veľkých Chlievanoch, Trenčíne, Pruskom a vo Varíne. Od r. 1947 bol kňazom v Rakúsku a Kanadskom Winnipegu. Prispieval do katolíckych novín a časopisov, v emigrácii do krajanských almanachov a kalendárov.
Dielo: Z kultúrnych dejín Trenčianskeho Považia (1943), Štefan Dubniczay a jeho doba (1944), Bibliografia trenčianskych tlačí a vydaní 1615-1945, Štefan Straka maliar trenčianskeho a liptovského folklóru (1964).

JÁN PRÍLESKÝ /PRILESZKY/

* 16. 3. 1709 Trenčianska Teplá - Príles
† 27. 10. 1790 Trenčianska Teplá - Príles

Pochádzal zo zemianskej rodiny - otec Michal Príleský. V roku 1724 vstúpil do jezuitskej rehole, študoval na univerzite v Trnave. Po rozpustení rehole v roku 1773 žil prevažne v Trenčíne a pomáhal piaristom pri vyučovaní na gymnáziu. Písal náboženské príručky a učebnice, vydával diela st. cirkevných autorov. Bol kancelárom univerzity v Trnave, v rokoch 1771-1772 posledný rektor univerzity v Košiciach.

BOŽENA OBROVÁ - RIZNEROVÁ

* 10. 4. 1927 Trenčianska Teplá
† 26. 12. 1975 Ilava

Pochádzala zo známej rodiny Riznerovcov - otec Žigmund Rizner bol školský inšpektor, v kúrii v neďalekých Bohuniciach. V rokoch 1946-1951 študovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, popri štúdiu súkromne navštevovala dramatickú školu, po dvoch mesiacoch už hrala vo filme.
V rokoch 1951-1952 pracovala v Pražskej estráde, v rokoch 1952-1953 bola herečkou v Ústrednom dome čs. armády, v rokoch 1953-1955 v Divadle čs. armády, napokon konferovala v pražskom divadle Laterna magika, od roku 1962 v slobodnom povolaní.
Filmografia: slovenský film Katka (1950), Únos (1952), Florián (1961), Zaostriť, prosím (1956), Vánice (1962), Láska jako trám (1967), Hráč (1972).

ThDr. ŠTEFAN JANEGA

* 10. 12. 1912 Zemianske Podhradie
† 6. 7. 2006 Trenčianska Teplá

Po vysviacke v roku 1937 nastúpil ako kaplán v Terchovej, odtiaľ ho biskup Karol Kmeťko povolal do nitrianskeho seminára už ako doktora teológie. V 50-tych rokoch bol internovaný do tzv. „Prevýchovného tábora“. Tam prichádza o svoje zdravie a po útrapách a strádaniach ho ako tvrdohlavého zaujatého nepriateľa socialistického zariadenia prepúšťajú z väzby. Po niekoľkých mesiacoch zotavenia sa dostáva na faru do Chynorian, odkiaľ na prianie biskupa  Nécseyho v roku  1968 k nám do Trenčianskej Teplej. Tu sa hneď pustil s vervou cez všetky ťažkosti totalitnej doby do práce - stavba fary, opravy kostolov.
Do toho bol povolaný za profesora Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Splnil sa jeho sen pokračovať vo výchove kňazského dorastu. Po niekoľkých rokoch na fakulte sa stáva na 9 rokov dekanom fakulty. Po smrti biskupa Pástora bol zborom konzultantov zvolený za ordinára Nitrianskej diecézy.
Za dlhoročné pôsobenie v našej obci a výrazné povznesenie duchovného života obyvateľov bolo dňa 24. 9. 1997 Mons. ThDr. Štefanovi Janegovi udelené „Čestné občianstvo Obce Trenčianska Teplá“.

SIDÓNIA HALJÁKOVÁ - GAJDOŠOVÁ

* 8. 4. 1948 Trenčianska Teplá

Študovala spev na Konzervatóriu v Žiline a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdií účinkovala so Symfonickým orchestrom mesta Žiliny a v roku 1970 bola sólistkou folklórneho súboru Vršatec so zameraním na ľudové piesne a Zboru bratislavských učiteľov. Po ukončení štúdia na VŠMU ju angažovali do opery Slovenského národného divadla v Bratislave.
V rokoch 1971-1990 pôsobila ako sólistka opery SND a stvárnila rad postáv v dielach svetovej klasiky, kde vynikal jej nezameniteľný soprán. Jej široký repertoár obsahuje barokové, klasické i romantické diela svetových aj slovenských skladateľov. Okrem toho sa venovala aj koncertnému spevu vážnej hudby. Účinkovala  tiež  často s významnými  domácimi i zahraničnými  orchestrami.  Nahrávala  pre rozhlas, televíziu a pre gramofónové štúdiá. Bola nadšeným popularizátorom vážnej a opernej hudby najmä medzi mládežou formou množstva vystúpenia turné po Slovensku.
V roku 1982 dostala za svoj oddaný prístup ku svojej  profesii  titul  Zaslúžilá umelkyňa. Pani Sidónia Haljáková - Gajdošová  patrí k ľuďom, ktorí svojim dielom - prekrásnym hlasom a skúsenosťami v oblasti vážnej hudby šíri kultúrne dedičstvo naďalej medzi mladými hudobne nadanými ľuďmi.
Patrí k významným predstaviteľom slovenského vokálneho umenia.

 

V Obci Trenčianska Teplá pôsobili:

FRANTIŠEK XAVER HÁBEL - prekladateľ, cirkevný hodnostár, farár

* 13. 10. 1760 Trenčín
† 13. 10. 1846 Nitra

• vyštudoval filozofiu v Nitre, teologickú fakultu v Budíne, v roku 1783 vysvätený za kňaza
• v rokoch 1794 - 1804 farárom v Trenč. Teplej, od roku 1805 postupne čestný, neskôr skutočný 
   kanonik, rektor seminára v Nitre, opát, veľprepošt, vikár, v r. 1834 nitriansky titulárny biskup
• bol vynikajúcim prekladateľom náboženských mravnovýchovných a náučných diel z nemčiny
   do bernolákovčiny
• ako jediný z vyšších  katolíckych  cirkevných  hodnostárov a v pokročilom veku neváhal  osobne
   vystúpiť v záujme rozvoja a posilnenia národnej spolupráce medzi evanjelikmi a katolíkmi

FRANTIŠEK MADVA - ľudový lekár, bylinkár

* 14. 9. 1786 Skalica
† 20. 8. 1852 Nitrianske Sučany

• sociálne pomery mu nedovolili študovať medicínu, ale už v Trenč. Teplej pôsobil aj ako ľudový lekár
• často sa schádzal s lekármi z Trenč. Teplíc, radil sa s nimi, kupoval knihy o liečiteľstve
• úspešne liečil padúcnicu, kožné choroby, reumatizmus, vredy a kŕče

ThDr. EDUARD NÉCSEY - cirkevný hodnostár

* 9. 2. 1892 Oslany
† 19. 6. 1968 Nitra

• ľudovú školu navštevoval v Oslanoch, študoval na gymnáziu v Prievidzi a v Nitre, teológiu na univerzite
  v Insbrucku
• v roku 1915 bo vysvätený za kňaza, v roku 1917 ThDr.
• pôsobil ako rímsko-katolícky kaplán v Trenč. Teplej
• od roku 1921 pôsobil trvale v Nitre ako špirituál veľkého seminára
• v roku 1922 profesor teológie na bohosloveckom seminári, tajomník a riaditeľ biskupskej kancelárie,
  1931 kanonik, 1940 pápežský prelát, 1941 generálny vikár, 1949 apoštolský administrátor nitrianskej
  diecézy, 1968 titulárny biskup
• bol ústredným riaditeľom misijných spolkov na Slovensku
• usiloval sa o zriadenie arcibiskupstva v Nitre

JÁN NEPOMUK NEMČÁK - farár a národno-osvetový pracovník

* 5. 12. 1802 Čadca - Horelica
† 14. 1. 1885 Trenčianska Teplá

• v rokoch 1836-1841 pôsobil v Trenč. Teplej, od roku 1865 bol znova farárom v Teplej
• agilný národný a osvetový pracovník, spoluzakladateľ MS a Národného domu v Martine, gymnázia
  v Kláštore pod Znievom a v Revúcej
• hmotne podporoval slovenské kultúrne podujatia, školy, inštitúcie a spolky miernosti, predplácal
  a rozširoval slovenskú tlač

FRANTIŠEK VIKTOR PODOLAY - maliar, grafik

* 27. 5. 1905 Slopná
† 13. 2. 1958 Bratislava

• žil a tvoril v Trenčianskej Teplej, kde mal súkromnú výtvarnú školu
• stvárňoval námety zo slovenskej dediny, väčšinu jeho diel tvorí krajinomaľba

ŠTEFAN DUBNICKÝ /DUBNICZAY/ - náboženský spisovateľ

* 21. 2. 1675 Dubnica nad Váhom
† 25. 12. 1725 Trenčianska Teplá

• v rokoch 1705-1725 pôsobil ako správca farnosti v Trenč. Teplej
• spolutvorca polemickej literatúry protireformačného a apologetického zamerania
• v roku 1718 vydal proti luteránsku polemiku „Manna skryta“

ĽUDMILA PAJDUŠÁKOVÁ - významná slovenská astronómka

* 29. 6. 1916 Radošovce
† 6. 10. 1979 Štrbské Pleso

• v rokoch 1942-1944 bola učiteľkou v Trenč. Teplej
• od r. 1944 pracovníčka štátneho observatória na Skalnatom Plese, v roku 1953 Astronomického ústavu
  SAV, 1958-1979 jeho riaditeľka
• členka významných vedeckých kolégií doma i v zahraničí, vyznamenaná viacerými oceneniami
   za rozvoj astronómie

Vyhľadávanie

medzera

Udalosti

« September 2018
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

medzera

medzera

TREŽ

TREZ

medzera

medzera

Výber z galérie

medzera

medzera

medzera

medzera

Hlavná stranka | Kontakt | Mapa | Prihlásenie
Copyright © 2008 Ing. Ján Masár. All Rights Reserved.

medzera